Προκήρηξη 2ου Κύκλου του ΠΜΣ Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία

Καλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν από τη δημοσίευση της παρούσας και έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2019 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση msc-naturalresources@for.auth.gr, πλήρως συμπληρωμένη την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί και σε έντυπη μορφή μαζί με τον φάκελο των δικαιολογητικών, στο διάστημα αυτό, κατά τις ώρες 12.00 μ. – 13.00 μ.μ., στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ (Κτήριο της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, ΤΚ 54124, Θεσσαλονίκη) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ