ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνονται δεκτοί:

  1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου

  2. Πτυχιούχοι Βιολογικών, Περιβαλλοντικών και Θετικών Επιστημών Πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών και Διοίκησης, Πληροφορικής, και Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια με το αντικείμενο του εν λόγω ΜΠΣ.

  3. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή διάδοχο κατά νόμο Οργανισμό, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις

  4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος, εφόσον υπηρετούν σε Τμήματα του Ιδρύματος, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Προτίμηση δίδεται σε όσους απασχολούνται σε θέματα σχεδιασμού, έρευνας και ανάπτυξης, τεχνολογίας παραγωγής προϊόντων βιολογικής βάσης, κλπ σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα ή συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και τεκμηριώνουν την δυνατότητα επίτευξης ερευνητικού έργου στα πλαίσια της απασχόλησής τους.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) φοιτητές, ενώ ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός για τη βιωσιμότητα του προγράμματος είναι δεκαπέντε (15) φοιτητές.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ.”ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ”, θα γίνει με βάση τη συνολική βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1 – 100) με τα παρακάτω κριτήρια (σε παρένθεση φαίνεται ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου):

  • Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος με ελάχιστο βαθμό «Λίαν καλώς» (40%),
  • Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.(5%)
  • Επαρκής γνώση (άριστη/πολύ καλή/ καλή γνώση) μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση.(15%, 10%, και 5% αντίστοιχα)
  • Συστατικές επιστολές η ύπαρξη των οποίων θα προσμετράται θετικά
  • Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (30%)
  • Επιπλέον πρόσθετα κριτήρια, όπως επαγγελματική εμπειρία (διάρκεια και είδος), ερευνητική εμπειρία, δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (10%)

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα και καλεί σε συνέντευξη, τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων.

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο συνολικό “βαθμό”. Κατ’ εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εισακτέων (μέχρι 35) μπορεί να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι με γενικό βαθμό πτυχίου «Καλώς». Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υπεράριθμοι και όλοι οι εισακτέοι οι οποίοι ισοβαθμούν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται τεκμηριωμένη απόφαση της Γ.Σ.

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.900€

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Δύο ισόποσες δόσεις των 1.450€

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Στην αρχή των δύο πρώτων εξαμήνων φοίτησης

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: Δύο (2) υποτροφίες. Μία για το 1ο εξάμηνο στο φοιτητή/τρια που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής στο ΠΜΣ, καθώς και μία (1) για το 2ο εξάμηνο σπουδών για το φοιτητή/τρια που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου. Κάθε υποτροφία αντιστοιχεί σε απαλλαγή καταβολής του ποσού των 1.450€.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πληρούν τις διατάξεις που αναφέρονται στο Ν.4485/2017.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  είνα ιδιαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή την οποία θα αποστείλετε, συμπληρωμένη, στο msc-naturalresources@for.auth.gr