ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), να είναι ικανοί́ να αξιοποιούν τις ΤΠΕ με σκοπό́ τη παραγωγή́ ολοκληρωμένης πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις για την βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων των ΤΠΕ και να χειρίζονται τις εφαρμογές ΤΠΕ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής για αειφορική ανάπτυξη

 • Εναλλακτικός τουρισμός και Εθνικοί Δρυμοί

 • Εισαγωγή στις εφαρμογές ΤΠΕ στον τουρισμό (e-tourism)

 • Τουρισμός, Διαδίκτυο και ΤΠΕ

 • Εισαγωγή στο “ηλεκτρονικό επιχειρείν” (e-business)

 • Εισαγωγή στην διοίκηση του τουριστικού προορισμού

 • Εισαγωγή στην έννοια της εταιρικής ιστοσελίδας

 • Εκπαιδευτική εκδρομή

 • Εισαγωγή στα στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Λήψης Αποφάσεων

 • Εισαγωγή στα λογισμικά προγράμματα τουριστικών επιχειρήσεων

 • Σχεδιασμός διαδικτυακού τόπου τουριστικής επιχείρησης – Ομαδική Εργασία

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Αραμπατζής, Γ. Και Πολύζος, Σ. 2008. Φυσικοί πόροι, περιβάλλον και ανάπτυξη. Εκδόσεις Τζιόλα. Θεσσαλονίκη

 • Ανδρεοπούλου, Ζ.Σ. 2009. Δίκτυα Υπολογιστών, Αειφορία και Περιβάλλον. Πανεπιστημιακές παραδόσεις. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2009

 • Andreopoulou, Z., Manos, B., Viaggi, D. and Polman, N. (Editors) 2011. Agricultural and environmental Informatics, governance, and management: Emerging research applications. IGI Global. USA.

 • Andreopoulou, Z., Samathrakis V., Louca S. and Vlachopoulou M. (Editors) 2013. E-innovation for sustainable development during global economic crisis. IGI Global. USA.

 • Norton, P. 2012. Εισαγωγή στους Υπολογιστές. 6η έκδοση. Επιμέλεια μετάφρασης: Μ. Δημόπουλος. Εκδόσεις Τζιόλα. Θεσσαλονίκη

 • Γιαννακόπουλος Δ. και Δημοπούλου Κ. (1997). Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης – Διοικητικές Εφαρμογές Πληροφορικής Εκδόσεις Ελλην.

 • Δουκίδης Γ. (2003). Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα Εκδόσεις Σιδέρης Ι..

 • Καλαφατούδης Σ., Κοίλιας Χ. και Μπανδήλα Ε.. (2004). Εισαγωγή στην πληροφορική και χρήση υπολογιστή. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών

 • Κιουντούζης Ε. (2009). Μεθοδολογίες Ανάλυσης & Σχεδιασμού Πληροφιακών Συστημάτων. Εκδόσεις Μπένου Ευγενία.

 • Πολλάλης Α., Γιαννακόπουλος Δ. και Παπουτσής Ι. (2004). Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων Ι – Εισαγωγή στην Τεχνολογία & Στρατηγική Εκδόσεις Σταμούλη.