ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία εννοιών, μεθόδων και πρακτικών χαρτογράφησης και παρακολούθησης των χαρακτηριστικών και των χωρικών/χρονικών διαστάσεων των φυσικών οικοσυστημάτων και φυσικών πόρων με τη χρήση τεχνολογιών Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ). Οι συνεχείς πιέσεις που ασκούνται σε φυσικά και διαχειριζόμενα οικοσυστήματα εξαιτίας ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (βιομηχανικές/γεωργικές δραστηριότητες, κλπ.) ή φυσικών φαινομένων έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση διαταραχών και υποβάθμισης σε αρκετές περιπτώσεις του περιβάλλοντος. Η χρήση και ανάλυση δεδομένων παρατήρησης γης (αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων) αποτελεί σημαντικό εργαλείο τόσο για τη συστηματική παρακολούθηση φυσικών διεργασιών και διαχρονικών αλλαγών, όσο και για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στη διαχείριση των φυσικών πόρων. Το μάθημα θα εισάγει τους φοιτητές στη θεωρία της δορυφορικής τηλεπισκόπησης, στην ανάλυση, ερμηνεία και ταξινόμηση ψηφιακής εικόνας και στη διαχείριση χωρο-χρονικών δεδομένων μέσω σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων για την παρακολούθηση φυσικών πόρων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στην επιστήμη της Τηλεπισκόπησης

 • Βασικές αρχές και νόμοι ακτινοβολίας

 • Συλλογή και πηγές ψηφιακώντηλεπισκοπικών δεδομένων

 • Εξοικείωση με εξειδικευμένα λογισμικά ανάλυσης εικόνων και ΓΣΠ

 • Ανάλυση και επεξεργασία ψηφιακής εικόνας

 • Μετασχηματισμοί και διορθώσεις δορυφορικών εικόνων

 • Μέθοδοι ταξινόμησης εικόνων και εξαγωγής θεματικής πληροφορίας

 • Μέθοδοι ανίχνευσης και χαρτογράφησης αλλαγών

 • Εκτίμηση ακρίβειας τελικών χαρτογραφικών προϊόντων

 • Χρονική διάσταση των χωρικών βάσεων δεδομένων

 • Χρονική διάσταση των φυσικών και διαχειριζόμενων οικοσυστημάτων

 • Χωρο-χρονική χαρτογράφηση και εξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών μετρήσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Fundamentals of Remote Sensing, Canada Centre for Mapping and Earth Observation, http://www.nrcan.gc.ca/node/9309

 • Thomas Lillesand, Ralph W. Kiefer, Jonathan Chipman, 2015, Remote Sensing and Image Interpretation, 7th Edition, ISBN : 978-1-118-91947-7

 • Chuvieco E., 2008, Earth Observation of Global Change, The Role of Satellite Remote Sensing in Monitoring the Global Environment, ISBN 978-1-4020-6358-9

 • Καρτάλης Κων., Φείδας Χαρ., 2012, Αρχές και Εφαρμογές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, ISBN 978-960-418-401-9

 • Σκιάνης Γ.Αιμ., Νικολακόπουλος Κ.Γ. Βαϊόπουλος Δ.Α., 2012, Τηλεπισκόπηση, ΙSBN: 978-960-508-027-3

 • Robert A. Schowengerdt, 2006, Remote Sensing, Third Edition: Models and Methods for Image Processing, ISBN:0123694078

 • Shumway, Robert H., Stoffer, David S. , 2011, Time Series Analysis and Its Applications, 3d Ed., ISBN-13: 978-1441978646.

 • Nayak, Shailesh, Zlatanova, Sisi, 2008, Remote Sensing and GIS Technologies for Monitoring and Prediction of Disasters, ISBN 978-3-540-79259-8.

 • Qihao Weng 2009, Remote Sensing and GIS Integration: Theories, Methods, and Applications: Theory, Methods, and Applications, ISBN-13: 978-0071606530.