ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των μηχανισμών διαμόρφωσης και άσκησης Περιφερειακής Πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο καθώς και η ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας των Νέων Τεχνολογιών στην Περιφερειακή Πολιτική. Παρουσιάζεται ο κομβικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επίδραση των ευρωπαϊκών πολιτικών στην ελληνική περιφερειακή ανάπτυξη με έμφαση σε ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας, δασικής πολιτικής, ορεινού τουρισμού. Αναλύεται η συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Περιφερειακή Πολιτική, σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών: ηλεκτρονική διοίκηση και διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, υποδομές, επικοινωνία και προβολή μέσω κοινωνικών δικτύων. Μέθοδοι διδασκαλίας Αξιοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας: εμπλουτισμένη εισήγηση με προβολή βίντεο, βιωματικές δράσεις και εργαστήρια, παρουσίαση καλών πρακτικών και μελετών περίπτωσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή σε βασικές έννοιες Περιφερειακής Πολιτικής. Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο Περιφερειακή Πολιτική και Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Η Ιστορική Εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.

 • Θεσμικό Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όργανα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Οι Περιφερειακές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η άσκηση Περιφερειακής Πολιτικής στην Ελλάδα

 • Πολιτικές της Ε.Ε. Πολιτικές Συνοχής στην Ε.Ε. και η διαδικασία ενσωμάτωσης της Ελλάδας. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και ο ρόλος του στην ανάπτυξη της Ελλάδας

 • Περιφερειακή πολιτική για τον τουρισμό. Ορεινή Τουριστική Ανάπτυξη, Εναλλακτικός Τουρισμός, Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί.

 • Η σημασία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Περιφερειακή Πολιτική. Ηλεκτρονική Διοίκηση.

 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Περιφέρεια. Δράσεις Ηλεκτρονικής Μάθησης.

 • Ευρυζωνικότητα, Περιφερειακή Ευρυζωνικότητα, Υποδομές. Κοινωνικά Δίκτυα, σημασιολογικός ιστός, Web 2.0 και περιφερειακός προγραμματισμός.

 • Επικοινωνία και προβολή μέσω κοινωνικών δικτύων, Επιχειρησιακές Ιστοσελίδες, Σχεδιασμός Ιστοσελίδων, Κατηγορίες Επιχειρησιακών Ιστοσελίδων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Andreopoulou, Z., Samathrakis, V., Louca, S., Vlachopoulou, M. (2013). E-Innovation for sustainable development of rural resources during global economic crisis. IGIGlobal.

 • Andreopoulou, Z., Cesaretti, G. P., & Misso, R. (Eds.). (2012). Sostenibilità dello sviluppo e dimensione territoriale. Il ruolo dei sistemi regionali a vocazione rurale (Vol. 1). FrancoAngeli.

 • Δενδρινός Μ., Κούης, Δ. (2015). Βασικές Αρχές και Τεχνολογίες στην Επιστήμη της Πληροφόρησης. Εκδόσεις ΣΕΑΒ, ΚΑΛΛΙΠΟΣ.

 • Μητσόπουλος, Κ., Μπαμπαλιούτας, Λ. (2014). Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. Εκδόσεις Σάκκουλα. Θεσσαλονίκη.

 • Λαδιάς, Χ. (2013). Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα.

 • Πολύζος, Σ. (2011). Περιφερειακή ανάπτυξη. Εκδόσεις Κριτική. Αθήνα.

 • Παπαδασκαλόπουλος, Α., Χριστοφάκης, Μ. (2009). Περιφερειακός Προγραμματισμός. 2η έκδοση βελτιωμένη. Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα.

 • Αραμπατζής, Γ., Πολύζος, Σ. (επιμέλεια) (2008). Φυσικοί Πόροι, Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Εκδóσεις Τζιóλα. Θεσσαλονίκη.

 • Χριστοφάκης, Μ. (2001). Τοπική ανάπτυξη και περιφερειακή πολιτική. Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα.

 • Λυμπεράκη, Α., Μουρίκη, Α. (1996). Η αθόρυβη επανάσταση. Εκδόσεις Gutenberg. Αθήνα.