ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην έννοια των πληρωμών των υπηρεσιών του οικοσυστήματος, ιδιαίτερα μάλιστα του δασικού οικοσυστήματος. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να είναι υλικά ή άυλα αγαθά που στη βάση τους προέρχονται από τον ανανεώσιμο φυσικό πόρο του δάσους. Η εκμετάλλευση αυτών των αγαθών και υπηρεσιών δημιουργεί αξίες οι οποίες μπορεί να ενσωματώνονται ή όχι στο μηχανισμό της αγοράς. Οι υπηρεσίες αυτές διαχωρίζονται στις υπηρεσίες παροχής, ρύθμισης, πολιτισμού και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες. Σε κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες μπορεί να υπάρχουν υπηρεσίες με αγοραίες τιμές, ή υπηρεσίες των οποίων η συμβολή στην οικονομία πρέπει να εκτιμηθεί με έμμεσο τρόπο. Το συγκεκριμένο μάθημα θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια των υπηρεσιών του οικοσυστήματος, τη δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών από τα δασικά οικοσυστήματα, την παραγωγική διαδικασία εκμετάλλευσης των αγαθών αυτών, την τιμολόγηση και οικονομική αποτίμησή τους, καθώς και την μοντελοποίηση τους με σύγχρονο λογισμικό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Έννοια και βασική διάκριση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος

 • Οικονομική επιστήμη, οικονομική των φυσικών πόρων, οικονομική του περιβάλλοντος, οικονομική των δασικών οικοσυστημάτων

 • Παραγωγική διαδικασία και υπηρεσίες του δασικού οικοσυστήματος

 • Οικονομικές αξίες από τις υπηρεσίες του δασικού οικοσυστήματος

 • Πληρωμές για τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος

 • Ευρωπαϊκή και διεθνής στρατηγική για τα οικονομικά των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας

 • Αγορές εμπορίας υπηρεσιών του οικοσυστήματος και συμβολή των δασικών υπηρεσιών και αγαθών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

 • Οικονομικά της κλιματικής αλλαγής, αντισταθμίσματα άνθρακα και αντισταθμίσματα βιοποικιλότητας

 • Προσφορά και ζήτηση για τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος

 • Προεξόφληση, Κοστολόγηση και Τιμολόγηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος

 • Συνολική οικονομική αξία δασικών οικοσυστημάτων

 • Μέθοδοι οικονομικής αποτίμησης των υπηρεσιών των δασικών οικοσυστημάτων

 • Στατιστικές Μέθοδοι μοντελοποίησης των υπηρεσιών

 • Οικονομετρικές μέθοδοι μοντελοποίησης των υπηρεσιών

 • Λογισμικό μοντελοποιησης – case studies

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Χάλκος Γ. Εμ. (2016). Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Εκδόσεις Δίσιγμα.

 • Tietenberg, T. &LewisL. (2009). Οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Εκδόσεις Gutenberg.

 • Kumar, P. (Ed.). (2010). The economics of ecosystems and biodiversity: ecological and economic foundations. UNEP/Earthprint.

 • Bauhus, J., van der Meer, P., & Kanninen, M. (Eds.). (2010). Ecosystem goods and services from plantation forests. Routledge.

 • Daly, H. E., & Farley, J. (2011). Ecological economics: principles and applications. Island press.

 • Wagner, J. E. (2011). Forestry economics: a managerial approach. Routledge.

 • Aizaki, H., Nakatani, T., & Sato, K. (2014). Stated preference methods using R. CRC Press.

 • Kant, S., & Alavalapati, J. (Eds.). (2014). Handbook of forest resource economics. Routledge.

 • Haab, T. C. & McConnell K.E., (2002): Valuing Environmental and Natural Resources: The Econometrics of Non-Market Valuation. Edward Elgar Publishing.

 • Sikor, T. (Ed.). (2013). The justices and injustices of ecosystem services. Routledge.

 • FAO (2016). Forestry for a Low-Carbon Future: Integrating Forests and Wood Products in Climate Change Strategies (FAO Forestry Paper 177)

 • Flichman, G. (Ed.). (2011). Bio-economic models applied to agricultural systems. Springer Science & Business Media.