ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσεγγίσει την αξιοποίηση των φυσικών πόρων ώστε, η γνώση, η τεχνολογία, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία να αποτελούν το σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της βιοοικονομίας. Η προσέγγιση αυτή του μαθήματος καθορίζεται από τον αυξανόμενο και εξελισσόμενο ρόλο της γνώσης με αντικείμενο την οικονομική ανάπτυξη τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο (χώρα, περιφέρεια), όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο (επιχείρηση). Η καινοτομία είναι βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της οικονομικής και παραγωγικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, την εξωστρέφεια και την αντιμετώπιση του διεθνούς ανταγωνισμού οδηγώντας στην ανάπτυξη. Πέραν τούτου, η βιοοικονομία έχει τη βάση της στην ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικής δράσης με αποδοτική χρήση πόρων, επέκταση του κύκλου ζωής των προϊόντων, τον οικολογικό σχεδιασμό κ.λ.π. και γενικότερα την ανάπτυξη οικολογικών και άλλων καινοτομιών τόσο σε προϊόντα όσο και υπηρεσίες. Το συγκεκριμένο μάθημα θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της καινοτομίας και να μπορούν να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά τις όποιες ιδέες , γνώσεις και δεξιότητες στο πλαίσιο της βιο-οικονομίας και της αξιοποίησης των φυσικών πόρων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Βασικές έννοιες καινοτομίας (μορφές, τύπους και μοντέλα καινοτομίας)Οικολογική καινοτομία και αειφόρος ανάπτυξη

 • Εισροές, εκροές και δείκτες καινοτομικής δραστηριότητας

 • Η καινοτομία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

 • Ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος

 • Οργανωτική, οικονομική και τεχνολογική θεώρηση της επιχείρησης

 • Δημιουργικότητα – από την ιδέα στην επιχείρηση

 • Σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας (κοινωνικές επιχειρήσεις, startups)

 • Επιχειρηματικότητα και φυσικό περιβάλλον – πράσινη επιχειρηματικότητα

 • Επιχειρηματικά μοντέλα και προστασία του περιβάλλοντος (πιστοποίηση αλυσίδας αξίας, κυκλική οικονομία, οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, πράσινες συμβάσεις προμηθειών κ.λ.π.)

 • Χρηματοδότηση επιχειρήσεων (venture capitals, business angels, crowdfunding, κρατικές ενισχύσεις, ευρωπαϊκά προγράμματα κ.λ.π.)

 • Περιβαλλοντική χρηματοδότηση (πράσινα ομόλογα, carbon offsetting κ.λ.π.)

 • Επιχειρηματικές δομές(clusters, innovation networks, incubators)

 • Επιχειρηματικός σχεδιασμός οικολογικών καινοτομιών – διαχείριση έργων R&D

 • Αξιολόγηση επενδύσεων και έργων R&D και καινοτομίας – case studies

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • White Margaret, Bruton Garry, 2010. Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Εκδόσεις: Κριτική

 • Παπαδάκης. Β. Στρατηγική των επιχειρήσεων. Ελληνική και διεθνής εμπειρία, Τόμος α’Θεωρία, Τόμοςβ–Μελέτες περιπτώσεων, Εκδόσεις Μπένος, Αθήνα 2007

 • Robert D. Atkinson And Stephen J. Ezell (2012). Innovation Economics: The Race For Global Advantage, Yale University Press

 • G. M. P. Swann, (2009). The Economics Of Innovation: An Introduction, Edward Elgar Publishing, Pages 301

 • Eric Koester, Green Entrepreneur Handbook: The Guide to Building and Growing a Green and Clean Business (What Every Engineer Should Know)

 • DW Pearce, A Markandya, E Barbier , 1989. Blueprint for a green economy

 • U.N. 2010. Towards a Green Economy – Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication

 • Christopher John Clegg. How to Write a Business Plan That Really Works. Bookboon

 • Richard M. Locke And Rachel L. Wellhausen, (2014). Production In The Innovation Economy, The MIT Press.

 • Mazzucato, M., Penna, C.R., (2015), “Mission-Oriented Finance For Innovation – New Ideas For Investment-Led Growth“, Policy Network And Rowman & Littlefield International,

 • Drucker, P. (1985), Innovation And Entrepreneurship, Harper Collins Publishers Inc.