ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην επιστήμη της γεωγραφικής πληροφορίας (Geographic Information Science) και ανάλυσης χώρου με βασικούς στόχους την κατανόηση βασικών εννοιών των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), την επεξεργασία και ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων, την χρήση εργαλείων και μεθόδων για την επίλυση σύνθετων περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με την αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Κύρια επιδίωξη στις εφαρμογές γεωγραφικής ανάλυσης, αποτελεί η λήψη αποφάσεων με βάση την εξέταση μεταβλητών που σχετίζονται με το υπό μελέτη φαινόμενο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις δυνατότητες της ανάλυσης χώρου για τον έγκαιρο εντοπισμό, αξιολόγηση και την ιεράρχηση γεωχωρικών προβλημάτων, με σκοπό την επίτευξη ορθολογικών λύσεων μέσω ενός συστήματος επιλογών. Παράδειγμα εφαρμογής θα μπορούσε να αποτελέσει η χωρική εκτίμηση βιομάζας από απόληψη ξυλείας και ο εντοπισμός βέλτιστων θέσεων εγκατάστασης υποδομών επεξεργασίας.Το συγκεκριμένο μάθημα θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν έννοιες και μεθόδους πολυκριτηριακής ανάλυσης και αναλυτικής ιεράρχησης με την χρήση χωρικών δεδομένων. Συνεπώς θα είναι σε θέση αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους με απώτερο σκοπό την αποδοτικότερη χρήση πόρων, τον οικολογικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη καινοτομιών σε προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα της βιο-οικονομίας, κλπ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στα ΓΣΠ και την ανάλυση χώρου

 • Μορφές και δομή γεωγραφικών δεδομένων

 • Συλλογή, πηγές και εισαγωγή χωρικών δεδομένων σε περιβάλλον ΓΣΠ

 • Γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς και χαρτογραφικές προβολές

 • Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων

 • Χωρική ανάλυση διανυσματικών δεδομένων

 • Επεξεργασία και ανάλυση ψηφιδωτών δεδομένων

 • Μοντελοποίηση χωρικών στοιχείων – Χωρική παρεμβολή

 • Χωρική πολυκριτηριακή ανάλυση με σταθμισμένη χαρτογραφική υπέρθεση

 • Μέθοδος αναλυτικής ιεράρχησης

 • Βασικές αρχές σύνθεσης χαρτών

 • Εφαρμογές ΓΣΠ στη δασοπονία και την αξιοποίηση φυσικών πόρων

 • Σύγχρονες τάσεις στο πεδίο των ΓΣΠ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Κουτσόπουλος Κωστής Χ., 2002, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση Χώρου, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, ISBN:960-7530-20-9

 • Κουτσόπουλος, Κωστής Χ., Ανδρουλακάκης Ν. 2012, Γεωγραφικά συστήματα πληροφορικών με ArcGis10 : Θεωρία και πράξη: Με χρήση του ArcGis10, ISBN 978-960-491-030-4.

 • Συλλαίος Ν., Γήτας Ι., Συλλαίος Γ., 2007, Εισαγωγή στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και στην τηλεπισκόπηση, Εκδόσεις Γιαχούδη,ISBN:978-960-6700-12-5

 • A.Robinson, J.Morrison, Ph.Muehrcke, A. Kimerling, S. Gutpill, Στοιχεία Χαρτογραφίας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, 2002.

 • Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind, 2015. Geographic Information Systems and Science, 4thed.

 • Abdul-Rahman, Alias, Pilouk, Morakot, 2008. Spatial Data Modelling for 3D GIS, ISBN 978-3-540-74167-1.

 • Malczewski, Jacek, Rinner, Claus, 2015. Multicriteria Decision Analysis in Geographic Information Science, BN 978-3-540-74757-4.

 • John E. Harmon, Steven J. Anderson, 2003. The Design and Implementation of Geographic Information Systems, ISBN: 978-0-471-20488-6.