ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να τοποθετήσει την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας στο πλαίσιο των απαιτήσεων των σύγχρονων αγορών και της ταυτόχρονης περιβαλλοντικής προστασίας. Στόχος είναι να συνδέσει την τεχνολογία με την επιχειρηματική στρατηγική και να προσφέρουν μια σφαιρική εικόνα για τα θέματα που αφορούν τη διαχείρισή της. Η πρωτοτυπία στην προσέγγισή τους έγκειται στο ότι αναγνωρίζουν πως η διαχείριση της καινοτομίας δεν αποτελεί αποκλειστικά τεχνολογικό αλλά ούτε και αμιγώς επιχειρηματικό μέλημα. Αντιθέτως, είναι ένα πεδίο που απαιτεί την υιοθέτηση μιας σύνθετης προσέγγισης, ειδικότερα και υπό το πρίσμα της περιβαλλοντικής προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης προς μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη της βιοοικονομίας. Τα ζητήματα που πραγματεύεται το μάθημα αφορούν ιδιαίτερα τη χώρα μας που δεν μπορεί πλέον παρά να στραφεί προς τη συστηματική αξιοποίηση της τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτομιών που απαιτούν διασύνδεση με την οργάνωση της εργασίας και της παραγωγής, θεσμικές μεταβολές, αλλαγή νοοτροπίας, δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης σύνθετων τεχνολογικών έργων στα οποία εμπλέκονται πολλοί και διαφορετικοί φορείς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Η σημασία της τεχνολογίας και καινοτομίας για τις επιχειρήσεις, την κοινωνίας και το περιβάλλον.

 • Βασικοί ορισμοί τεχνολογίας και καινοτομίας

 • Η διαδικασία διαχείρισης της τεχνολογίας

 • Εργαλεία για τη διαχείριση της καινοτομίας

 • Στρατηγική και διαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας

 • Στρατηγική ανάλυση

 • Χρηματοοικονομική ανάλυση

 • Πηγές και εργαλεία χρηματοδότησης

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτομιών ( προϊόντος – υπηρεσίας – οργανωτική – μάρκετινγκ – οικολογικής και κοινωνικής).

 • Κύκλος διάχυσης καινοτομίας

 • Εμπορευματοποίηση

 • Ηγεσία

 • Απόκτηση τεχνολογίας

 • Διασφάλιση διανοητικής ιδιοκτησίας

 • Οργανωσιακή μάθηση και διαχείριση της γνώσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • White Margaret, Bruton Garry, 2010. Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Εκδόσεις:Κριτική

 • Παπαδάκης. Β. Στρατηγική των επιχειρήσεων. Ελληνική και διεθνής εμπειρία, Τόμος α’ Θεωρία, Τόμος β – Μελέτες περιπτώσεων, Εκδόσεις Μπένος, Αθήνα 2007

 • Γεωργαντά, Ζ. (2003). Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίες: Το Management της επιχειρηματικής καινοτομίας. Θεσσαλονίκη: Ανικούλα, σελ 59-61.Ινστιτούτο Επικοινωνίας, 2006, Πάντειο Πανεπιστήμιο & QED Εταιρία Ερευνών, «Καινοτομία και Ελληνικός Επιχειρηματικός Χώρος, Έρευνα, Αθήνα.

 • Ραφαηλίδης Α, Τσελεκίδης Ι., 2005, Τεχνολογία, Καινοτομία, Κοινωνία της γνώσης και Ελλάδα, στη συλλογή «Σύγχρονες προσεγγίσεις της Ελληνικής οικονομίας» επιμ. Κόλλιας Χρ., Ναξάκης Χ., Χλέτσος Μ., εκδ. Πατάκης

 • Ξανθάκης, Μ. & Λ. Τσι̟ούρη (2001) ∆ιαχείριση Τεχνολογίας και Venture Capital: Η περίπτωση της Ελλάδας, Εκδόσεις Πα̟παζήση.

 • Κοµνηνός Νίκος, Κυργιαφίνη Λίνα, και Σεφερτζή Έλενα (ε̟ιµ) (2001) Τεχνολογίες Ανά̟τυξης Καινοτοµίας σε Περιφέρειες και Συµ̟λέγµατα Παραγωγής, Αθήνα: Εκδόσεις: Gutenberg.

 • Σ̟αής Γεώργιος (2007) Εισαγωγή στη ∆ιαχείριση Τεχνολογικών Καινοτοµιών, Αθήνα:

 • ΕκδόσειςΚΡΙΤΙΚΗ.

 • Schilling, Melissa (2005) Strategic Management of Technological Innovation.