ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μέσα από το συγκεκριμένο μάθημα, επιχειρείται η πρώτη παροχή θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης ως εργαλεία στα επιτεύγματα της έρευνας στη βιοοικονομία, που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της διαχείρισης των ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και το άνοιγμα νέων και διαφοροποιημένων αγορών σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους (δασοπονία, αγροτική οικονομία βιομηχανία τροφίμων, παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, βιομηχανία καλλυντικών, παραγωγή ενδυμάτων, αλιεία, ενέργεια, κ.τ.λ.).Σκοπός του μαθήματος είναι να προσεγγίσει την ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων με την έρευνα που στοχεύει στη βελτίωση των δυνατοτήτων επιβίωσης, στην ανθεκτικότητα και παραγωγικότητα και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες των πόρων. Με άλλα λόγια, στοχεύει να αυξήσει το κοινωνικό, ανθρώπινο, φυσικό και οικονομικό δυναμικό. Στόχος λοιπόν της διαχείρισης δεν είναι η μεγιστοποίηση της αξίας μόνο μιας χρήσης ενός φυσικού πόρου αλλά κατά το δυνατόν αριστοποίηση πολλών χρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την επίλυση σύνθετων προβλημάτων που έχουν επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους καθώς και με τη διαδικασία οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου των διαφορετικών χρήσεων των πόρων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παράγεται η μέγιστη αξία σε αγαθά και υπηρεσίες από τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια καθορισμένης χρονικής περιόδου.

Αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα, που θα δώσει τη δυνατότητα και στους αποφοίτους άλλων σχολών πλην αυτών που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον, να εμβαθύνουν στις βασικές έννοιες που απαιτούνται για την αειφόρο αξιοποίησή των φυσικών πόρων και την ανάπτυξη της βιοοικονομίας στο σύγχρονο οικονομικό και όχι μόνο γίγνεσθαι.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στους φυσικούς πόρους και τη βιοοικονομία

 • Ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι – το δάσος ως ανανεώσιμος Φ.Π.

 • Βασικές έννοιες (Φυσικοί Πόροι: Βιοτικοί, Αβιοτικοί )

 • Διάκριση φυσικών πόρων (Δυναμικοί, Πραγματικοί, Απόθεμα)

 • Απόψεις για τους φυσικούς πόρους (Ανθρωποκεντρική άποψη, Βιοκεντρική ή οικολογική άποψη.)

 • Δασικά Οικοσυστήματα ( Βιομηχανικά δάση, Μη Βιομηχανικά Δάση)

 • Κοινωνική και οικονομική πολλαπλή σημασία των δασικών οικοσυστημάτων

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση φυσικών πόρων ( οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος των διαφορετικών χρήσεων των φυσικών πόρων)

 • Αειφορία και πολυλειτουργικός ρόλος των δασών και των Φ.Π.

 • Πολιτική και στρατηγική για τη βιοοικονομία στην Ευρώπη

 • Προϊόντα βιολογικής βάσης και υπηρεσίες του φυσικού περιβάλλοντος

 • Δείκτες και κριτήρια πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής βάσης

 • Διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων της βιοοικονομίας

 • Διαδικασίες υιοθέτησης της βιοοικονομίας από επιχειρήσεις και οργανισμούς

 • Επιχειρηματικά μοντέλα υποστήριξης της βιοοικονομίας

 • Διαφοροποίηση και κανοτομία στον τομέα των φυσικών πόρων και της βιοοικονομίας

 • Βιοοικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Brussels, 13.2.2012

 • OECD. The Bioeconomy to 2030: designing a policy agenda

 • Jordan, N., Boody, G., Broussard, W., Glover, J. D., Keeney, D., McCown, B. H., … & Pansing, C. (2007). Sustainable development of the agricultural bio-economy. SCIENCE-NEW YORK THEN WASHINGTON-, 316(5831), 1570.

 • McCormick, K., & Kautto, N. (2013). The bioeconomy in Europe: An overview. Sustainability, 5(6), 2589-2608.

 • Staffas, L., Gustavsson, M., & McCormick, K. (2013). Strategies and policies for the bioeconomy and bio-based economy: An analysis of official national approaches. Sustainability, 5(6), 2751-2769.

 • Loomis, J. (2005). Valuing environmental and natural resources: the econometrics of non-market valuation.

 • Leite, C. A., & Weidmann, J. (1999). Does mother nature corrupt? Natural resources, corruption, and economic growth.

 • Tietenberg, T. (1998). Οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Εκδόσεις Gutenberg.

 • Βλάχου, Α. (2001). Περιβάλλον και φυσικοί πόροι: Οικονομική θεωρία και πολιτική. Τόµος Α’. Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική.