Η Δρ. Χριστιάνα Κολιούσκα είναι κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και Διδάκτορας στο Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής, στον Τομέα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το Διαδίκτυο, τις διαδικτυακές υπηρεσίες και τις Βάσεις Δεδομένων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη, τις περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει λάβει υποτροφία για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής της έρευνας και για την εκπόνηση της Διδακτορικής της διατριβής.

Μαθήματα: Τεχνολογίες Πληροφορικής, Αειφορική Ανάπτυξη και Εναλλακτικός Τουρισμός, Περιφερειακή Πολιτική και Νέες Τεχνολογίες, Αειφορία και Αναπτυξιακή Πολιτική