ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιγράφονται: Οι μέθοδοι οργάνωσης περιβαλλοντικών δεδομένων, τα Υπολογιστικά Φύλλα, οι Βάσεις Δεδομένων, οι Πολυμεσικές Εφαρμογές, τα Χωρικά – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, τα Ηλεκτρονικά Βιβλία, το Διαδίκτυο, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η Πράσινη Πληροφορική, το Πράσινο Διαδίκτυο, η Ευρυζωνικότητα, οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, η Ιχνηλασιμότητα, τα Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και τα Έμπειρα Συστήματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Οργάνωση και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων σε Πληροφοριακά Συστήματα

 • Διαδίκτυο & Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την Προστασία του Περιβάλλοντος

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την Αειφορική Ανάπτυξη

 • Πράσινη Πληροφορική, Ενεργειακή βιωσιμότητα και Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική

 • Περιφερειακή Ευρυζωνικότητα και Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Ηλεκτρονική Μάθηση)

 • Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Τηλεργασία και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση)

 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Εφοδιαστική Αλυσίδα, e-Μάρκετινγκ,

 • Τεχνολογίες Ιχνηλασιμότητας

 • Δίκτυα Αισθητήρων και Εφαρμογές για το Περιβάλλον- μελέτη περίπτωσης

 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων – InternetofThings και εφαρμογές για έξυπνη περιβαλλοντική διαχείριση-μελέτη περίπτωσης

 • Ενημερωτική επίσκεψη -εκδρομή

 • Αρχές Σχεδιασμού Διαδικτυακού Τόπου Περιβαλλοντικού Χαρακτήρα-Κοινωνικά δίκτυα

 • Σχεδιασμός διαδικτυακού τόπου-εργασία σε ομάδες

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Ανδρεοπούλου, Ζ.Σ. 2007. Πληροφορική – Εφαρμογές Πολυμέσων. Πανεπιστημιακές παραδόσεις. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2007

 • Ανδρεοπούλου, Ζ.Σ. 2009. Δίκτυα Υπολογιστών, Αειφορία και Περιβάλλον. Πανεπιστημιακές παραδόσεις. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2009

 • Andreopoulou, Z., Manos, B., Viaggi, D. and Polman, N. (Editors) 2011. Agricultural and environmental Informatics, governance, and management: Emerging research applications. IGI Global. USA.

 • Andreopoulou, Z., Samathrakis V., Louca S. and Vlachopoulou M. (Editors) 2013. E-innovation for sustainable development during global economic crisis. IGI Global. USA.

 • Norton, P. 2012. Εισαγωγή στους Υπολογιστές. 6η έκδοση. Επιμέλεια μετάφρασης: Μ. Δημόπουλος. Εκδόσεις Τζιόλα. Θεσσαλονίκη

 • Beaird J. 2010. The principles of beautiful Web design. 2nded.