ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η κατάρτιση στελεχών σε θέματα της βιο-οικονομίας, των τεχνολογιών διαχείρισης των φυσικών πόρων και επιχειρηματικότητας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό στις ανάγκες και απαιτήσεις της ελληνικής και διεθνούς σύγχρονης οικονομίας, αντιλαμβανόμενοι το πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον και δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης σε επιστήμονες και στελέχη υψηλού επιπέδου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην κοινωνική συνοχή.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, θα αποτελέσουν το στελεχιακό εκείνο δυναμικό που μπορεί να απασχοληθεί στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης των προϊόντων βιολογικής βάσης, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις της βιο-οικονομίας, την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και βιομάζα, τον τουρισμό, τη διαχείριση αποβλήτων, τη συμβουλευτική περιβαλλοντικών επιχειρήσεων και επενδύσεων, πολυεθνικές επιχειρήσεις, τη διαχείριση προγραμμάτων, τη σύνταξη και υποβολή ερευνητικών και επενδυτικών προτάσεων προς χρηματοδότηση, την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, την εκπαίδευση και την κατάρτιση με περιβαλλοντικό περιεχόμενο, αλλά και στον ευρύτερο και στενό δημόσιο τομέα.

Η αναγνώριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποδεικνύεται από το εξαίρετο επίπεδο του διδακτικού προσωπικού, το άρτιο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει γνώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία και αποτελεσματικότητα στην οικονομία, αλλα και τη διεθνή πραγματικότητα σε θέματα αξιοποίησης των φυσικών πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Φροντίζουμε τα μαθήματα να διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές που μπορεί να διαμένουν σε μεγάλη απόσταση από την έδρα του Τμήματος ή είναι εργαζόμενοι.

Καλλιεργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης, αποτελεσματικής επικοινωνίας, αμοιβαίου σεβασμού, υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού, ειλικρινούς ενδιαφέροντος, ομαδικότητας, θεμιτού ανταγωνισμού, δικαιοσύνης και αναγνώρισης της προσπάθειας όλων.

Προωθούμε την έρευνα και βοηθάμε όσο περισσότερο γίνεται στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων με την υποβολή και συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς ερευνητικές προτάσεις, την ανάπτυξη συνεργειών και συνεργασίας με επιχειρήσεις και φορείς της οικονομίας, Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, ερευνητικά κέντρα, επαγγελματικές ενώσεις και φορείς της ιδιωτικής οικονομίας αλλά και του δημοσίου τομέα.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019-2020

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος