ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στη βιοπαρακολούθηση, τύποι, ορισμοί.

 • Ιστορική αναδρομή της βιοπαρακολούθησης σε παγκόσμια, ευρωπαϊκή, περιφερειακή, τοπική κλίμακα.

 • Οικοσυστημικές λειτουργίες και υπηρεσίες. Αντοχή, ανθεκτικότητα και ανάπλαση οικοσυστήματος.

 • Ποσοτικοποίηση καταπονήσεων, γενετικοί, οικολογικοί κ.α. δείκτες ανάπλασης.

 • Βιοπαρακολούθηση επιπέδων βιοποικιλότητας: γενετικής, ειδών, οικοσυστημάτων.

 • Γενετική παρακολούθηση. Αρχές, μεθοδολογίες και εφαρμογές γενετικής παρακολούθησης.

 • Κριτήρια, δείκτες και επιβεβαιωτές γενετικής παρακολούθησης, κρίσιμες τιμές, παραδείγματα.

 • Παρακολούθηση ειδών, Δίκτυο Φύση 2000, παραδείγματα.

 • Παρακολούθηση οικοσυστημάτων, τοπίων, μεθοδολογίες.

 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων βιοπαρακολούθησης. Απαραίτητα στοιχεία προγραμμάτων βιοπαρακολούθησης.

 • Συλλογή δεδομένων, ανάλυση. Τιμές αναφοράς, τιμές βάσης.

 • Εξειδίκευση προγραμμάτων βιοπαρακολούθησης.

 • Προοπτικές και αναδυόμενες προσεγγίσεις βιοπαρακολούθησης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ