ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσεγγίσει και να εξετάσει την αξιοποίηση της δασικής βιομάζας ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Η βαρύτητα του συγκεκριμένου μαθήματος έγκειται στην ολοένα και πιο επιτακτική ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών τρόπων παραγωγής ενέργειας, που δε θα επιβαρύνουν το περιβάλλον, την ατμόσφαιρα και δεν θα συμβάλλουν στην περεταίρω μείωση των φυσικών αποθεμάτων πετρελαίου, άνθρακα, αερίου κλπ. Το συγκεκριμένο μάθημα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν κάποιες βασικές έννοιες, όπως «βιοενέργεια», «βιοκαύσιμα», καθώς και «βιομάζα» (δασική ή ξυλώδης) που αποτελεί την εκτενέστερη πηγή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Στο μάθημα καταγράφονται οι πηγές από τις οποίες μπορεί να προέλθει η δασική βιομάζα (υπολείμματα υλοτομίας, ξυλοβιομηχανιών, υπολείμματα καλλιεργειών, ξυλεία μη αποδεκτής ποιότητας για δομική χρήση, ξυλοκατασκευές που έχουν πάψει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους λόγω παλαιότητας/φθοράς, παλιά έπιπλα, ανεπιθύμητα κορμίδια μικρής διαμέτρου κ.α.). Εντοπίζονται τα κυριότερα οφέλη, αλλά και οι αδυναμίες της δασικής βιομάζας ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας και αποσαφηνίζεται ο ρόλος που διαδραματίζει ως εναλλακτική μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Εξετάζεται ο βαθμός προσφοράς δασικής βιομάζας, η ροή και οι διαθέσιμες ποσότητες αυτής της πρώτης ύλης, καθώς και οι παράγοντες από τους οποίους αυτά επηρεάζονται. Τέλος, εξετάζεται το ενδεχόμενο αλλά και το επίπεδο ενεργειακής κάλυψης των αναγκών του ανθρώπου που δύναται ο συγκεκριμένος φυσικός πόρος να προσφέρει στην σημερινή εποχή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Events_2010/Woodenergy/01Glavonjic_en.pdf

 • https://cleancookstoves.org/binary-data/RESOURCE/file/000/000/289-1.pdf

 • http://www.fao.org/3/a-i4441e.pdf

 • https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/whs_austria_sustainable_wood_energy_supply_en.pdf

 • http://www.efi.int/files/attachments/publications/efi_tr_95_ferranti_2014.pdf

 • http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/global_warming/UCS_DriversofDeforestation_Chap8_Woodfuel.pdf

 • https://siteresources.worldbank.org/EXTAFRREGTOPENERGY/Resources/717305-1266613906108/BiomassEnergyPaper_WEB_Zoomed75.pdf

 • http://www.eco-consult.com/fileadmin/user_upload/pdf/best_study_woodfuel_supply_en.pdf

 • https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/bio-south_wood_fuel_properties.pdf

 • https://static1.squarespace.com/static/5418fdb3e4b0ca2f107e0262/t/5428a79be4b0ba2859f38d4a/1411950491298/production-wood-fuels-from-forest-landings-4-10+%281%29.pdf

 • https://www.msuextension.org/forestry/WB2E/Pellets/WOOD_FUELS_HANDBOOK_BTC_EN.pdf