Ο Δρ. Θωμάς Καταγής είναι ειδικός στην χρήση σύγχρονων τεχνολογιών Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) σε έρευνα και εφαρμογές που σχετίζονται με τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, την χαρτογράφηση και ανίχνευση αλλαγών χρήσεων/κάλυψης γης και την παρακολούθηση φυσικών οικοσυστημάτων μετά από πυρκαγιά. Έχει πολύ καλή γνώση λογισμικών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και διαχείρισης χωρικής πληροφορίας και πολύ καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού ανοικτού κώδικα R. Από το 2006 έως και σήμερα τελεί επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης με συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και έργων. Στη διδακτορική του διατριβή ασχολήθηκε με την ανάλυση τάσης χρονοσειρών δορυφορικών εικόνων για την χαρτογράφηση και παρακολούθηση καμένων εκτάσεων. Σημαντικό μέρος των εργασιών της διατριβής του βασίστηκε στην χωρο-χρονική επεξεργασία και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων σε προγραμματιστικό περιβάλλον γλώσσας ανοικτού κώδικα (R).Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται η συγγραφή ερευνητικών προτάσεων και η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων. Είναι κριτής για το διεθνές περιοδικό MDPI Remote Sensing και έχει τελέσει μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών σε διεθνή συνέδρια. Υπήρξε υπότροφος στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA/ESRIN), στη Ρώμη, στον τομέα Παρατήρηση Γης (EOP-SA) από το 2012 έως τον Ιούνιο του 2013, ενώ έλαβε επίσης την Υποτροφία Αριστείας Υποψηφίων Διδακτόρων από την Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. για το 2013.

Μαθήματα: Τεχνολογίες παρακολούθησης φυσικών πόρων, Εφαρμοσμένη χωρική ανάλυση και συστήματα λήψης αποφάσεων