ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως στόχο να εισάγει τους φοιτητές στη μεθοδολογία εφαρμοσμένης έρευνας και ιδιαίτερα για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, τις τεχνολογίες παραγωγής προϊόντων βιολογικής βάσης και την οικονομική αξιοποίηση αυτών. Οι βασικές αρχές της ερευνητικής μεθοδολογίας των θετικών και κοινωνικών επιστημών και οι διαδικασίες σχεδιασμού μιας εμπειρικής έρευνας, αποτελούν τα θεμέλια, ώστε οι φοιτητές να διαμορφώσουν μια συνολική εικόνα πώς να οργανώσουν μια έρευνα, ποια βήματα θα ακολουθήσουν στη συνέχεια, ώστε να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα. Το μάθημα αυτό αποτελεί το βασικό εργαλείο για τους φοιτητές στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στους φυσικούς πόρους και τη βιοοικονομία

 • Ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι – το δάσος ως ανανεώσιμος Φ.Π.

 • Βασικές έννοιες (Φυσικοί Πόροι: Βιοτικοί, Αβιοτικοί )

 • Διάκριση φυσικών πόρων (Δυναμικοί, Πραγματικοί, Απόθεμα)

 • Απόψεις για τους φυσικούς πόρους (Ανθρωποκεντρική άποψη, Βιοκεντρική ή οικολογική άποψη.)

 • Δασικά Οικοσυστήματα ( Βιομηχανικά δάση, Μη Βιομηχανικά Δάση)

 • Κοινωνική και οικονομική πολλαπλή σημασία των δασικών οικοσυστημάτων

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση φυσικών πόρων ( οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος των διαφορετικών χρήσεων των φυσικών πόρων)

 • Αειφορία και πολυλειτουργικός ρόλος των δασών και των Φ.Π.

 • Πολιτική και στρατηγική για τη βιοοικονομία στην Ευρώπη

 • Προϊόντα βιολογικής βάσης και υπηρεσίες του φυσικού περιβάλλοντος

 • Δείκτες και κριτήρια πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής βάσης

 • Διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων της βιοοικονομίας

 • Διαδικασίες υιοθέτησης της βιοοικονομίας από επιχειρήσεις και οργανισμούς

 • Επιχειρηματικά μοντέλα υποστήριξης της βιοοικονομίας

 • Διαφοροποίηση και κανοτομία στον τομέα των φυσικών πόρων και της βιοοικονομίας

 • Βιοοικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Τι είναι έρευνα και ερευνητική μεθοδολογία

 • Ο σχεδιασμός της έρευνας

 • Ερευνητικές Μέθοδοι

 • Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα

 • Τι είναι ερευνητική εργασία και ποια είναι η δομή της

 • Ποια η συμβολή μιας εργασίας

 • Μεθοδολογίες βιβλιογραφικής επισκόπησης

 • Χρήση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, βιβλιοθήκης και διαδικτύου

 • Δομή και Οργάνωση Επιστημονικού Άρθρου

 • Αναφορές και Βιβλιογραφία

 • Συγγραφή της θεωρίας από την βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος της εργασίας

 • Ανάλυση Δεδομένων

 • Οδηγίες παρουσίασης επιστημονικής εργασίας

 • Κατάθεση της Επιστημονικής Εργασίας