ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf2010/fpl_2010_wegner003.pdf

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/13.pdf

http://forestlearning.edu.au/images/resources/Innovation%20in%20Manufactured%20Wood%20Products%20and%20COnstruction.pdf

http://www.efi.int/files/attachments/publications/efi_tr_91_2014_manninen.pdf

https://www.daf.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/62317/1853_Forestry-and-wood-products-brochure.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/9b9e/cb21214986c0df16c9db8fba1cbb61fff56f.pdf

https://www.fs.fed.us/pnw/pubs/pnw_gtr629.pdf

https://www.rethinkwood.com/sites/default/files/Wood-Products-Green-Building.pdf

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=43&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiClNPEwbHXAhWCvhQKHWoFDec4KBAWCDkwAg&url=https%3A%2F%2Fliu.se%2Fen%2Fstudieinfo%2Fprogramkurs%2Ftmka04%2F120390%2Fpdf&usg=AOvVaw3Q5lRPbtvnM9JJpmrJHSHZ

http://www.dec.ny.gov/docs/lands_forests_pdf/woodproducts.pdf

http://www.ce.udel.edu/courses/CIEG407/Class_17/AF&PA%20product%20and%20material%20ppt.pdf

https://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch10/final/c10s09.pdf

http://www.structuraltimber.co.uk/assets/InformationCentre/timberframeeb2.pdf

http://www.idahoforests.org/img/pdf/eco/EngineeredWood.pdf

http://www.woodwisdom.net/wp-content/uploads/2014/08/Gradewood_final_report.pdf

http://wood-works.ca/wp-content/uploads/2013/12/ShrinkageFloor-Systems-EngineeredWoodProducts.pdf

http://www.forestenergy.org/openfile/302

http://www.metla.fi/tapahtumat/2016/rdisymposium/Mayes.pdf

http://blogs.mtu.edu/greatlakes/files/2015/09/Biomaterial-Engineering-New-Wood-Uses-Gazette-article-09.08.15.pdf

https://www.rethinkwood.com/sites/default/files/Green-Building-Wood-Products-CEU-June-2015.pdf

http://owic.oregonstate.edu/sites/default/files/pubs/new_product_development.pdf

http://www.fefr.org/files/attachments/publications/efi_tr_91_2014_manninen.pdf

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20170328/ToSFPS28-03-2017-synek.pdf

http://wwsc.se/research/project-ii-processing-fundamentals/