ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές σε θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική κοστολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας οικονομικών μονάδων και της λογοδοσίας αυτών για το εσωτερικό και εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος της λειτουργίας τους. Με τη διαχείριση του περιβαλλοντικού κόστους μιας οικονομικής μονάδας είναι δυνατή η διαχείριση των μη επιθυμητών εκροών μιας παραγωγικής διαδικασίας (μη προϊοντικά παράγωγα) και η μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία, τους τρεις δηλαδή πυλώνες της αειφορίας. Αποτέλεσμα μιας τέτοιας διαδικασίας είναι η βελτίωση των οικονομικών δεδομένων της μονάδας, αλλά και το όφελος προς το εξωτερικό περιβάλλον. Με την αειφόρο κοστολόγηση και αειφορική λογοδοσία επιδιώκεται ο φοιτητής να μπορεί να εκτιμήσει τα παραπάνω σε φυσικές και χρηματικές μονάδες και να μπορεί να τα παρουσιάσει σε αειφορικούς απολογισμούς για την υπεύθυνη ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών. Ταυτόχρονα συμβάλλει στην εκμάθηση τρόπων με τους οποίους μια οικονομική μονάδα μπορεί να αποκτήσει συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικολογικά σήματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Έννοια της αειφορίας και συσχέτιση με την κοστολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας.

 • Λογοδοσία οικονομικών μονάδων

 • Μέθοδοι κοστολόγησης, πλήρη και οριακά κοστολογικά συστήματα. Στοιχεία κόστους.

 • Έννοιες της αειφόρου λογοδοσίας και της αειφόρου διοικητικής λογιστικής

 • Καταγραφή περιβαλλοντικών δεικτών και δεδομένων αυτών

 • Περιβαλλοντική κοστολόγηση

 • Μεθοδολογία της κοστολόγησης ροής υλικών

 • Διεθνή συστήματα λογοδοσίας και Global Reporting Initiative

 • Περιβαλλοντικές αναφορές, λογαριασμοί βιοποικιλότητας και άνθρακα

 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Οικολογικά Σήματα

 • Προεξόφληση, Κοστολόγηση και Τιμολόγηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος

 • Ανάλυση κόστους κύκλου ζωής, Εκτίμηση κύκλου ζωής, Ανάλυση εισροών εκροών

 • Αειφορική διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού

 • Παραδείγματα εφαρμογών με έμφαση στις βιομηχανίες δασικών προϊόντων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Jasch, C. M. (2009). Environmental and material flow cost accounting: principles and procedures (Vol. 25). Springer Science & Business Media.

 • Schaltegger, S., & Burritt, R. (2000). Contemporary environmental accounting: issues, concepts and practice. Greenleaf Publishing.

 • Δημοπούλου-Δημάκη, Ι. (2006). Διοικητική λογιστική: κοστολόγηση, πρoϋπολογισμοί, λήψη αποφάσεων. Αθήνα: Interbooks, 2006.

 • Κεχράς, Ι.Δ. (2009). Η σύγχρονη κοστολόγηση κατά δραστηριότητα =Activity Based Costing (A.B.C.). Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη.

 • Schaltegger, S.; Zvezdov, D.; Günther, E.; Csutora, M. & Alvarez, I. (Eds.) (2016). Corporate Carbon and Climate Accounting, Cham: Springer.

 • Schaltegger, S. & Wagner, M. (Eds.) (2006): Managing the Business Case for Sustainability. The Integration of Social, Environmental and Economic Performance, Greenleaf: Sheffield.

 • Μουσιόπουλος, Ν., Ντζιαχρήστος, Λ., Σλίνη, Θ. (2015). Τεχνική προστασία περιβάλλοντος. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

 • International Organization for Standardization (ISO) (2011). ISO 14051:2011. Environmental management — Material flow cost accounting — General framework. Geneva.