ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

2019-2020

  1. Αποτύπωση Οργανικών Οικιακών Αποβλήτων στο Πλαίσιο της Κυκλικής Βιοοικονομίας με τη Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: Τσιλογιάννης Γεώργιος
  1. Έρευνα για τη Βιοοικονομία στην Ελλάδα και Προτάσεις Στρατηγικής: Νικολαΐδης Κωνσταντίνος
  1. Στρατηγικές Marketing για τη Βιοοικονομία Επιχειρήσεων Μέσων Συσκευασίας στην Ελλάδα: Παναγίου Λεμονιά
  1. Διερεύνηση της Σχέσης Μεθόδου Κοστολόγησης Ροής Υλικών με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Επίδραση Αυτής στην Προστασία των Φυσικών Πόρων: Μιχαηλίδης Χρήστος
  1. Μελέτη για τις εφαρμογές έξυπνων κινητών τηλεφώνων στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων: Παρούτογλου Θεολόγος
  1. Προσδιορισμός χημικής σύστασης ξυλώδους βιομάζας του Αίλανθου (Ailanthus altissima) με σκοπό την αξιοποίησή της στην παραγωγή χημικών προϊόντων και ενέργειας: Τερζοπούλου – Μπάρμπα Πασχαλίνα – Ζωή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τ.Κ. 54124

Τηλέφωνα: (+30)231 0995196

Fax: (+30)231 0995202

Email: msc-naturalresources@for.auth.gr, info@for.auth.gr